top of page

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY STAR FASHION s.r.o.​

 

I.       VYMEDZENIE POJMOV A ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Prevádzkovateľom webovej stránky www.karin-ann.com ako aj poskytovateľom služieb dostupných na tejto webovej stránke je spoločnosť STAR FASHION s.r.o., so sídlom Framborská 12 010 01 Žilina, IČO: 45895520, zapísaná v 15. októbra 2010, Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 53632/L, e-mail kontakt: info@starfashion.sk(ďalej v texte aj ako „Prevádzkovateľ“).

2. Používateľom webovej stránky www.shop.karin-ann.com a kupujúcim tovaru, ktorého kúpa je možná prostredníctvom webovej stránky www.shop.karin-ann.com sa rozumie každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstupuje na webovú stránku a objedná si tovar prostredníctvom webovej stránky www.shop.karin-ann.com (ďalej v texte ako „Kupujúci“).

3. Predávajúcim je obchodný partner Prevádzkovateľa, ktorý na základe obchodnej dohody s Prevádzkovateľom shop.karin-ann.com ponúka svoje tovary alebo služby prostredníctvom e-shopu shop.karin-ann.com (ďalej v texte aj ako „Predávajúci“).

4. E-shopom www.shop.karin-ann.com je počítačový systém umiestnený na webovej stránke www.shop.karin-ann.com s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo poskytnutie služieb. Prevádzkovateľ na webovej stránke www.shop.karin-ann.com ponúka aj vlastný tovar, v prípade objednávky takéhoto tovaru má Prevádzkovateľ voči Kupujúcemu postavenie predávajúceho. E-shop shop.karin-ann.com zároveň umožňuje Kupujúcemu kúpu tovarov od Predávajúcich, ktorí využívajú priestor e-shopu shop.karin-ann.com na prezentáciu a ponuku svojich vlastných tovarov. V procese objednávania daného konkrétneho tovaru je Kupujúci vždy informovaný o tom, aký subjekt je predávajúcim daného konkrétneho tovaru (ďalej len „E-shop shop.karin-ann.com“).

 

5. Podmienkami sa rozumejú tieto všeobecné obchodné podmienky Prevádzkovateľa upravujúce podmienky používania E-shopu shop.karin-ann.com, vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Kupujúcim a Predávajúcim pri vstupe Kupujúceho do E-shopu shop.karin-ann.com, využívaní služieb E-shopu shop.karin-ann.coma pri kúpe tovaru cez E-shop shop.karin-ann.com(ďalej v texte ako „Podmienky“).

 

6. Tovarom sa rozumie tovar Prevádzkovateľa alebo Predávajúceho ponúkaný alebo zakúpený prostredníctvom E-shopu shop.karin-ann.com (ďalej v texte aj ako „Tovar“).

 

7. Službou sa rozumie služba umožňujúca Kupujúcemu odoslať Prevádzkovateľovi alebo Predávajúcemu návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na Tovar vložený do nákupného košíka E-shopu shop.karin-ann.com ako aj ďalšie služby aktuálne dostupné pre Kupujúceho na E-shope shop.karin-ann.com (ďalej v texte aj ako „Služba“).

 

8. Príslušným orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89, 011 79 Žilina 1.

 

9. Kúpa Tovaru cez E-shop shop.karin-ann.com je v prípade fyzických osôb možná len pre osoby staršie ako 16 rokov. Kupujúci – fyzická osoba pristúpením k týmto Podmienkam v procese registrácie vyhlasuje, že je starší ako 16 rokov.

 

1. Registrácia a používateľský účet Kupujúceho

 

1. Využívanie služieb E-shopu shop.karin-ann.com a kúpa Tovaru cez E-shop shop.karin-ann.com je možné len so súhlasom Kupujúceho s týmito Podmienkami.  

 

2. Využívanie služieb E-shopu shop.karin-ann.coma kúpa Tovaru cez E-shop shop.karin-ann.com nie je podmienené prihlásením sa Kupujúceho na webovej stránke www.shop.karin-ann.com. Prihlásením sa na webovej stránke www.shop.karin-ann.com však dostane Kupujúci k dispozícii viac možností oproti osobám, ktoré nie sú prihlásené a zároveň prihlásenie zjednodušuje celkový proces objednávky Tovaru cez E-shop shop.karin-ann.com.

 

3. Kupujúci sa môže prihlásiť prostredníctvom svojho Facebook účtu. Ak sa Kupujúci rozhodne využiť tento spôsob prihlásenia, týmto udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas s použitím jeho základných informácii obsiahnutým v jeho Facebook profile ako meno, e-mailová adresa a fotka. Tieto informácie sú spracúvané spoločnosťou Facebook, Inc. a sú poskytované Prevádzkovateľovi v súlade s podmienkami ochrany osobných údajov danej spoločnosti. Používanie Facebook účtu pre prihlásenie sa do služieb prevádzkovateľa je predmetom pravidiel ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook, Inc. dostupných tu: https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy.

 

4. Kupujúci je povinný uchovávať svoje prístupové údaje do svojho používateľského účtu do E-shopu shop.karin-ann.com v bezpečí.

​​

 

III.    PONUKA TOVAROV A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

1. V E-shope shop.karin-ann.com je možné objednať si Tovar priamo od Prevádzkovateľa alebo od Predávajúcich. Prevádzkovateľ aj Predávajúci pri každom Tovare, ktorý je ponúkaný prostredníctvom E-shopu shop.karin-ann.com uvádza minimálne nasledovné údaje:

·    názov Tovaru,

·    názov Predávajúceho alebo Prevádzkovateľa,

·    fotografiu Tovaru,

·    popis Tovaru,

·    informáciu, či je daný Tovar skladom alebo nie,

·    predpokladaný dátum expedície, ak je Tovar skladom,

·    cenu za daný Tovar bez DPH a vrátane DPH, pokiaľ je Predávajúci platca DPH alebo konečnú cenu za daný Tovar, pokiaľ Predávajúci nie je platca DPH, pričom v  cene za Tovar nie sú zhrnuté náklady na dopravu Tovaru Kupujúcemu. Pri cene za Tovar, pri ktorej je rozlišovaná cena bez DPH a cena s DPH, sa za konečnú cenu Tovaru pokladá cena za Tovar s DPH.

 

2. Kupujúci má možnosť vybrať si Tovar ponúkaný prostredníctvom E-shopu shop.karin-ann.com. Kupujúci je oprávnený v procese objednávky Tovaru umiestniť do nákupného košíka Tovary od rôznych Predávajúcich alebo aj priamo od Prevádzkovateľa.

 

3. Zverejnenie ponuky Tovarov na E-shope shop.karin-ann.com nepredstavuje návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy sa rozumie odoslanie a doručenie objednávky Kupujúceho Prevádzkovateľovi. Potvrdením objednávky zo strany Prevádzkovateľa, ktoré robí Prevádzkovateľ v prípade predaja vlastného Tovaru vo vlastnom mene vzniká medzi Kupujúcim a Prevádzkovateľom, kúpna zmluva. Potvrdením objednávky zo strany Prevádzkovateľa, ktoré robí Prevádzkovateľ v prípade predaja Tovaru Predávajúceho v mene Predávajúceho vzniká kúpna zmluva medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Po odoslaní objednávky na Tovar zo strany Kupujúceho, Kupujúci obdrží e-mail o prijatí objednávky. V prípade, ak je pri danej objednávke zvolený spôsob platby za Tovar – bezhotovostný prevod, Kupujúci je informovaný o prijatí prostriedkov ďalším e-mailom.

 

4. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet, atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré Kupujúci používa a tieto znáša Kupujúci.

 

5. Kupujúci má právo stornovať objednaný Tovar do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy bez storno poplatku pri Tovare, ktorý je vyrábaný na zákazku, podľa špecifických požiadaviek spotrebiteľa alebo špeciálne pre jedného spotrebiteľa.

 

6. Na základe osobitnej obchodnej dohody medzi Prevádzkovateľom a Predávajúcim, Predávajúci poveril Prevádzkovateľa, aby poskytol Kupujúcemu pred uzavretím kúpnej zmluvy s Predávajúcim uzavretej na diaľku prostredníctvom E-shopu shop.karin-ann.com informácie podľa § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ustanovenia týchto Podmienok sa s výnimkou článku II. Podmienok týkajú aj vzťahu medzi Predávajúcim a Kupujúcim.

 

7. Kupujúci súhlasí s elektronickým zasielaním elektronickej faktúry za dodaný Tovar.

IV.    ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA, PREDÁVAJÚCEHO A KUPUJÚCEHO

 

1. V prípade ponuky na Tovar, ktorý predáva priamo Prevádzkovateľ, a pri ktorom je Prevádzkovateľ označený ako predávajúci, Prevádzkovateľ zodpovedá za súlad ponuky s príslušnými právnymi predpismi, za riadne a včasné potvrdenie kúpnej zmluvy, za riadne a včasné dodanie Tovaru Kupujúcemu, za vybavenie uplatnených nárokov Kupujúceho vyplývajúcich zo všeobecnej zodpovednosti za vady predávaného Tovaru.

 

2. V prípade ponuky na Tovar predávaný Predávajúcim prostredníctvom E-shopu shop.karin-ann.com, Prevádzkovateľ sprostredkováva možnosť Kupujúcemu odoslať návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na Tovar Predávajúceho prostredníctvom E-shopu shop.karin-ann.com, t.j. poskytuje Kupujúcemu Službu. Predávajúci zodpovedá najmä za súlad ponuky zverejnenej na E-shope shop.karin-ann.com s príslušnými právnymi predpismi, za riadne a včasné potvrdenie kúpnej zmluvy, za riadne a včasné dodanie Tovaru Kupujúcemu, za vybavenie uplatnených nárokov Kupujúceho vyplývajúcich zo všeobecnej zodpovednosti za vady predávaného Tovaru.

 

3. Kupujúci je povinný plniť svoje povinnosť z uzatvorenej kúpnej zmluvy s Prevádzkovateľom alebo s Predávajúcim, t.j. najmä uhradiť za kúpený Tovar dohodnutú kúpnu cenu a objednaný Tovar prevziať.

 

4. Prevádzkovateľ/Predávajúci je oprávnený odstúpiť od uzatvorenej kúpnej zmluvy (zrušiť objednávku) z dôvodu nedostupnosti objednaného Tovaru alebo z dôvodu výskytu vyššie moci. O zrušení objednávky je Kupujúci vždy informovaný.

 

1.  Kúpna cena, platobné podmienky a dodacie podmienky

 

1. Kúpna cena za objednaný Tovar je uvedená v objednávke. Kúpna cena vždy zahŕňa DPH a je stanovená v mene Euro. V kúpnej cene nie sú zahrnuté náklady na dopravu Tovaru a poplatky za platobné služby. Informácie o výškach dopravných poplatkov a poplatkov za platobné služby nájdete v časti Dopravné a platobné podmienky.

2. Predávajúci sa môže s Kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní Tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.

3. Predávajúci môže zaslať Tovar, ktorý je okamžite dostupný Kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v dohodnutej lehote, avšak za predpokladu, že Kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem tých, ktoré bolo započítane v objednávke.

 

4. Predávajúci resp. Prevádzkovateľ je povinný do 30 dní od vzniku kúpnej zmluvy zaslať kupujúcemu Tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri Tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota. Ak je Tovar skladom je expedovaný podľa kapacitných možností, v čo najkratšom čase.

 

5. Ak sa v objednávke nachádza viac druhov Tovaru a časť z nich nie je skladom, je Kupujúci informovaný osobitne ohľadom možnosti čiastočných dodávok Tovaru.

 

6. Faktúra (daňový doklad) za Tovar je zasielaná výhradne elektronicky, v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 1 písm. b) vo formáte PDF, a to po prijatí platby za zakúpený Tovar. Ak Kupujúci požiada o zaslanie faktúry aj v papierovej podobe, bude mu zaslaná dodatočne poštou.

 

7. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je Tovar dodávaný.

 

8. Doprava Tovaru ku Kupujúcemu je zabezpečovaná Prevádzkovateľom, a to bez ohľadu na to, či ide o Tovar zakúpený prostredníctvom E-shopu priamo od Prevádzkovateľa alebo od Predávajúceho a to prostredníctvom pošty, kuriérskej spoločnosti, prostredníctvom doručenia do určeného DEPO alebo v zásielkovne a to podľa preferencií Kupujúceho zvolených pri objednávke Tovaru. Nie všetky možnosti dopravy musia byť dostupné pri každom druhu Tovaru.

 

1. Nadobudnutie vlastníckeho práva k Tovaru

 

1. Vlastnícke právo prechádza z Predávajúceho alebo z Prevádzkovateľa, v prípade predaja vlastného Tovaru na Kupujúceho až momentom úplného zaplatenia kúpnej ceny za objednaný Tovar prostredníctvom E-shopu shop.karin-ann.com.

 

2. Nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu kúpy prechádza na Kupujúceho dňom prevzatia Tovaru Kupujúcim.

 

VII.   Zodpovednosť za vady

 

1. Predávajúci resp. Prevádzkovateľ v postavení predávajúceho preberá zodpovednosť za vady Tovaru. Kupujúci, ktorý má postavenie spotrebiteľa je informovaný o svojich právach vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady a o postupe pri vybavovaní reklamácii Tovaru v reklamačnom poriadku Prevádzkovateľa, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto Podmienok a je dostupný tu. Text reklamačného poriadku je platný aj pre vybavovanie reklamácií na Tovar zakúpený od Predávajúcich.

 

2. Zodpovednosť za vady Tovaru, vrátane záruky za akosť vo vzťahu ku Kupujúcemu, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

 

3. Ak Kupujúci, ktorý má postavenie spotrebiteľa, nie je spokojný so spôsobom, akým Predávajúci alebo Prevádzkovateľ v postavení predávajúceho vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že boli porušené jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Predávajúceho alebo Prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu e-mailom na orders@starfashion.sk . Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo ak na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Kupujúci právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov v súlade so zákonom č.  391/2015 Z.z.o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Počas alternatívneho riešenia sporov Kupujúci - spotrebiteľ spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu je možné podať spôsobom určeným podľa § 12 predmetného zákona. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je „Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27“, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Kupujúci, ktorý je spotrebiteľ, je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, na ktorý sa obráti.V prípade cezhraničného sporu má kupujúci - spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.

 

4. V súlade s článkom14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21.05.2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES, Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom má právo svoje práva a nároky, vyplývajúce zo zmluvného vzťahu (kúpnej zmluvy alebo zmluvy o službách online) s predávajúcim, uplatňovať v rámci alternatívneho online riešenia sporov. Riešenie sporov online zabezpečuje platforma prevádzkovaná Európskou Komisiou. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľ, je oprávnený využiť platformu RSO na riešenie sporov, v jazyku, ktorý si zvolí. Platforma RSO je prístupná online na https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

 

5. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Kupujúci - fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku.

 

6. V prípade akýchkoľvek iných žiadostí alebo sťažností, je Kupujúci oprávnený obrátiť sa na Prevádzkovateľa na jeho kontaktné údaje uvedené v článku I. týchto Podmienok.

 

VIII. Náhrada škody v prípade neprevzatia Tovaru

 

1. Prevádzkovateľ v postavení predávajúceho alebo Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si Kupujúci objednal Tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento Tovar alebo po výzve Prevádzkovateľa alebo Predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu Tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním Kupujúci porušil svoju povinnosť prevziať si objednaný Tovar.

 

2. Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania Tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk.

 

3. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti. 

 

1. Informácie pre Kupujúceho, ktorý má postavenie spotrebiteľa

1. Podľa zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji Tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom (ďalej ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku“) je Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru. V zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku však Kupujúci nemôže využiť právo na odstúpenie od zmluvy, ktorej predmetom je:

2. a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

3. b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

4. c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

5. d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

6. e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

7. f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

8. g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

9. h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

10. i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

11. j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

12. k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

13. l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 

3. V prípade, ak má Kupujúci záujem využiť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy v súlade so Zákonom ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku je povinný odoslať oznámenie o odstúpení najneskôr v posledný deň  lehoty určenej na odstúpenie na kontaktnú adresu Prevádzkovateľa. Kupujúci je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy, od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k Tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s Tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia. Prevádzkovateľ odporúča Kupujúcemu, aby si vyhotovil pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a Tovar zasielal doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môže Kupujúci využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*“ – hviezdičkou. (http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie%20od%20zmluvy.pdf). Tovar nesmie byť zasielaný späť Prevádzkovateľovi na dobierku. V prípade, ak Kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy náklady na vrátenie Tovaru znáša Kupujúci.

 

4. Prevádzkovateľ vráti Kupujúcemu zaplatené plnenie za Tovar kúpený od Prevádzkovateľa vrátane nákladov na dopravu a dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, prípadne v mene Predávajúceho vráti Kupujúcemu plnenie za Tovar kúpený od Predávajúceho vrátane nákladov na dopravu  a dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Prevádzkovateľ alebo Predávajúci však nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený Tovar alebo Kupujúci nepreukáže zaslanie Tovaru, to neplatí v prípade ak Predávajúci navrhol, že si Tovar vyzdvihne sám. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj Tovaru, Prevádzkovateľ alebo Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu povinné platby, skôr ako mu je Tovar doručený alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie Tovaru späť Predávajúcemu alebo Prevádzkovateľovi, ibaže Predávajúci/Prevádzkovateľ navrhne, že si Tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

 

5. Predávajúci resp. Prevádzkovateľ nie je povinný uhradiť Kupujúcemu dodatočné náklady, ak si Kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Kupujúci a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim resp. Prevádzkovateľom.

 

1. Ochrana osobných údajov a súkromia

 

1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Kupujúceho v rozsahu, spôsobom a na účely, ktoré sú v súlade s ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

2. Osobné údaje Kupujúceho sú spracúvané Prevádzkovateľom na účel uzavretia a plnenia kúpnej zmluvy a plnenia záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, na účel vedenia účtovnej a daňovej evidencie, na účel poskytnutia Služby, na účel priameho marketingu, na účel vybavovania reklamácií či iných žiadostí alebo sťažností Kupujúceho. Prevádzkovateľ ich teda spracúva najmä pri vybavovaní objednávok, vystavovaní faktúr, doručovaní objednaného Tovaru, evidencii objednávok a kúpnych zmlúv, evidencii osôb navštevujúcich web stránky Prevádzkovateľa a pri vybavovaní prípadných reklamácií. Viac informácii k spracúvaniu osobných údajov získa Kupujúci v zásadách spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľa dostupných tu.

 

3. Prevádzkovateľ Kupujúceho informuje, že v zmysle § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o elektronických komunikáciách“) ho môže oslovovať volaniami, zasielaním e-mailov a SMS správ na kontaktné adresy, ktoré uviedol pri objednávke Tovaru na účel priameho marketingu vlastných podobných tovarov a služieb. Volanie, e-mail alebo SMS správa podľa predchádzajúcej vety môže mať informačný alebo reklamný charakter a ich pôvodcom je Prevádzkovateľ. Nesúhlas s volaním alebo so zasielaním týchto e-mailov alebo SMS správ môže Kupujúci kedykoľvek oznámiť Prevádzkovateľovi zaslaním e-mailu na adresu orders@starfashion.sk alebo jednoduchým odhlásením sa z odberu pri každom doručení e-mailovej správy kliknutím na odkaz na konci e-mailovej správy.

XI.  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

1. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.02.21

 

2. Pokiaľ má Kupujúci postavenie spotrebiteľa v zmysle príslušných právnych predpisov,právne vzťahy neupravené týmito Podmienkami sa spravujú najmä ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov a príslušnými ustanoveniami právnych predpisov zameraných na ochranu spotrebiteľa. V prípade, ak danému Kupujúcemu nemožno priznať postavenie spotrebiteľa, na otázky neupravené Podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov.  

 

3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Podmienky upravovať najmä z dôvodu zmien právnych predpisov, technologických zmien, ale aj z dôvodu rozšírenia alebo zmien služieb poskytovaných Prevádzkovateľom. Nová verzia Podmienok sa použije na kúpne zmluvy uzatvorené na základe objednávok Kupujúcich doručených Prevádzkovateľovi odo dňa nadobudnutia účinnosti zmenených alebo nových Podmienok.

 

4. Ak sa niektoré ustanovenia týchto Podmienok ukážu ako celkom alebo sčasti neplatné alebo neúčinné, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanove­ní týchto Podmienok. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to možné, sa čo najviac približuje zmys­lu a účelu takýchto neplatných ustanovení týchto Podmienok. Obdobne sa bude postupovať aj v prípade, ak sa zistí, že niektoré z ustanovení týchto Podmienok je nevykonateľné.

 

5. Akékoľvek nezrovnalosti a spory vzniknuté v súvislosti s týmito Podmienkami sa budú riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. Avšak, ak nedôjde k takejto vzájomnej dohode budú všetky spory vyriešené s konečnou platnosťou príslušným súdom v Slovenskej republike.

bottom of page