top of page

Reklamácie

1. Reklamovať je možné iba tovar, ktorý bol zakúpený iba od predajcu a ktorý je
vo vlastníctve kupujúceho.
2. V prípade, že vlastnícke právo ešte neprešlo na predávajúceho na kupujúceho, je predávajúci povinný vybaviť reklamáciu v súlade s platnými právnymi predpismi až po úplnom zaplatení v zmysle § 151a a nasl. Občianskeho zákonníka.
3. Ak je kupujúcim spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rozsahu jej pôsobnosti)
zamestnanie alebo povolanie) na všetok ponúkaný tovar
poskytuje záruku po dobu 24 mesiacov, pokiaľ nie je pri tovare uvedené inak a nebude dodržaný postup
v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa a občianskym zákonníkom. Ak kupujúci nie je
spotrebiteľ, postupuje sa podľa ustanovení Obchodného zákonníka a záručnej doby
má 1 rok Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti
alebo priamo od predávajúceho, ak si tovar kupujúci prevezme osobne v deň prevzatia.
4. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u predávajúceho ihneď, ihneď po zistení vady.
5. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledujúcim použitím:
a. vada bola spôsobená mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
b. nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom iným spôsobom, ako je uvedené
v návode na použitie,
c. používanie tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú jeho vlhkosti,
chemické a mechanické účinky prírodného prostredia na tovar,
d. zanedbanie starostlivosti a údržby tovaru,
e. poškodenie tovaru nadmerným zaťažením,
f. používať tovar v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii,
všeobecné zásady, technické normy alebo bezpečnostné predpisy
alebo iné porušenie záruky.
6. Zo zodpovednosti za vady sú vylúčené aj vady vzniknuté v dôsledku živelnej pohromy.
7. Zodpovednosť za vady sa tiež nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo
časti) spôsobené použitím tovaru. Preto nemožno uvažovať o kratšej životnosti produktu
za vadu a nie je možné ju reklamovať.
8. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu obchodnú adresu:
STAR FASHION s.r.o. Framborská 12, 01001 Žilina tiež uvedené nižšie, avšak bez dobierky, alebo osobne na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné zabaliť do pôvodného obalu, aby sa tovar pri preprave nepoškodil a odporúčame tovar zaslať doporučene alebo ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné priložiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a odporúčame priložiť
vyplnený reklamačný formulár. Sťažnosti musia byť zaslané výlučne písomnou formou
(poštou) alebo osobne (nie e-mailom).
9. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie žiadosti
reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň uplatnenia reklamácie
doručenie predávajúcemu. Ak potvrdenie nie je možné doručiť okamžite, musí sa doručiť bez neho
zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie
o vybavení reklamácie bude zaslaná písomne.
10. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje komplexné technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci vybaví reklamáciu ihneď; v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vyriešiť neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30-dňovej lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená celá suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.
11. Práva kupujúceho pri uplatnení reklamácie:
a. v prípade odstrániteľnej chyby má kupujúci právo na jej bezplatné odstránenie,
správne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže
namiesto opravy vady (opravy) požadovať výmenu chybnej veci za bezchybnú,
za predpokladu, že predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vo vzťahu k cene tovaru
alebo závažnosť chyby,
b. v prípade neodstrániteľnej chyby, ktorá znemožňuje riadne užívanie veci na daný účel,
kupujúci má právo buď na výmenu veci, alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy
(vrátenie peňazí) alebo zľava z ceny,
c. reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa reklamačný poriadok skončí
odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny
tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo odôvodneným odmietnutím.
12. Nepoškodenie tovaru, resp. Pri preberaní tovaru je potrebné skontrolovať neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru), pretože pri preprave môže dôjsť k poškodeniu tovaru, odporúčame kupujúcim tovar rozbaliť a skontrolovať za prítomnosti prepravcu . Podpisom kuriérom vyhlasujete, že obal nie je poškodený.
13. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecného podnikania
podmienky a predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek ich zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia
predchádzajúce oznámenie kupujúcemu.
14. Kontakt pre riešenie a zasielanie reklamácií: +421 903 242 008.

15. Spotrebiteľ má právo sa v prípade nespokojnosti s vybavením reklamácie obrátiť na orgán dozoru podľa miestnej príslušnosť SOI pre Bratislavský kraj (v prípade objednávok na dobierku) - Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava, alebo SOI pre Nitriansky kraj (v prípade objednávok uhradených prostredníctvom platobnej brány) - Staničná 1567/9, 949 01 Nitra. „Prevádzkovateľ je oprávnený posielať osobné údaje zákazníkov v rozsahu e-mailových adries, použitých v rámci nákupov na stránkach internetového obchodu, prevádzkovateľovi portálu Heureka.sk za účelom generovania a zasielania dotazníku spokojnosti s nákupom v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš internetový obchod zapojený. Prevádzkovateľ portálu Heureka.sk je voči našej spoločnosti v postavení sprostredkovateľa osobných údajov v zmysle § 8 zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Zasielanie e-mailových adries sa týka všetkých zákazníkov, ktorí nevyjadrili svoj nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení v zmysle § 62odst. 3 zák. č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a je robené po každom nákupe na internetovom obchode. Prevádzkovateľ portálu Heureka.sk je oprávnený poskytnúť-mailovú adresu použiť výhradne za účelom vygenerovania a zaslanie dotazníku spokojnosti, v zmysle Podmienok programu Overené zákazníkmi dostupných na adrese http://sluzby.heureka.cz/napoveda/podminky-a-dulezite-dokumenty/. Prevádzkovateľ portálu Heureka.sk poskytnuté e-mailové adresy uchováva po dobu, po ktorú je naša spoločnosť zaradená do programu Overené zákazníkmi, alebo po dobu, kedy zákazník vyjadrí svoj nesúhlas so zaslaním obchodných oznámení voči našej spoločnosti alebo priamo voči prevádzkovateľovi portálu Heureka.sk k čomu je mu poskytnutá možnosť v každom jednotlivom dotazníku.“

16. Prípadné spory medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom je možné riešiť formou alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov v zmysle Zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V takomto prípade Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom môže kontaktovať subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia  www.soi.sk/sk/Novinky-SOI.soi alebo iná oprávnená právnická osoba. Kompletný zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov vedie Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky   (www.mhsr.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-iir/). Kupujúcim – spotrebiteľom odporúčame využiť na riešenie vzniknutej situácie v prvom rade kontaktný formulár na stránke  Predávajúceho https://www.shop.karin-ann.com/contact resp. e-mail orders@starfashion.sk pred iniciovaním alternatívneho riešenia sporu.

bottom of page